foto 5

Tu znajdziecie najważniejsze informacje związane z wymaganiami prawnymi i zwyczajowymi związanymi z czarterem jachtów.

Jachty żaglowe – prawo

Obecnie obowiązującym aktem prawnym dotyczącym żeglugi śródlądowej jest Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010050043), a także rozporządzenia precyzujące kwestie uprawiania żeglarstwa. Poniżej prezentujemy najważniejsze aspekty dotyczące żeglarstwa uprawianego rekreacyjnie i sportowo.

Uprawnienia do prowadzenia jachtów i motorówek

Jachty poniżej lub równej 7,5m długości kadłuba: nie ma obowiązku posiadania patentu.
Jachty powyżej 7,5m długości kadłuba: jest obowiązek posiadania odpowiedniego patentu. Rozporządzenie formułuje to następująco: „Dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW są patenty:
1) żeglarza jachtowego;
2) jachtowego sternika morskiego;
3) kapitana jachtowego;
4) sternika motorowodnego;
5) motorowodnego sternika morskiego;
6) kapitana motorowodnego;
7) mechanika motorowodnego”
Do prowadzenia jachtów żaglowych: 1) po wodach śródlądowych; 2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej uprawnia patent żeglarza jachtowego.
Do jego uzyskania niezbędne są:
wniosek o wydanie patentu
zaświadczenie o zdaniu egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności (część teoretyczna to 75 pytań, czas odpowiedzi 90 minut, niezbędne minimum 65 dobrych odpowiedzi; część praktyczna – prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora, można jednokrotnie powtórzyć źle wykonany manewr).
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych (pozytywne opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu, karty rejsu lub – w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie – inne dokumenty potwierdzone przez armatora jachtu)
pisemna zgoda rodziców w przypadku osoby małoletniej
wiek – ukończenie 14-tego roku życia.

Rejestr statku

Spod obowiązku rejestracyjnego wyłączone są według ustawy statki używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji bez względu na rodzaj i wielkość. Tyle przepis, to jednak zapis mający zastosowanie najczęściej do jachtów należących do prywatnych armatorów. Firmy czarterowe najczęściej rejestrują jachty – ma to związek z ubezpieczeniem: ubezpieczyciel najczęściej wymaga dopełnienia procedury rejestracyjnej.

Bezpieczeństwo na jachcie

Kwestie bezpieczeństwa reguluje „Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej” (link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001366&min=1)
Tu znajdziecie informacje potwierdzające, że osoba nieumiejąca pływać powinna mieć w czasie przebywania na statku kamizelkę ratunkową oraz że statek musi być wyposażony w środki bezpieczeństwa w ilości odpowiadającej ilości załogi. Rozporządzenie reguluje też co powinien zrobić kierownik statku przed rozpoczęciem rejsu (sprawdzić stan techniczny statku, zapoznać się z warunkami nawigacyjnymi na planowanej trasie, przeszkolić załogę co do używania środków bezpieczeństwa i poruszania się po statku), a także, że kapitan odpowiada za zapewnienie ciągłej obserwacji akweny, warunków pogodowych oraz nawigacyjnych.

Wymagania zwyczajowe, nie zawarte w prawie

Jachty żaglowe czarter-przepisy i wymagania. Jakie uprawnienia musisz mieć żeby wyczarterować żaglówkę.

Jachty żaglowe czarter-przepisy i wymagania.

Choć wiele aspektów jest uregulowanych prawnie, to pamiętajmy, że jest to niezbędne minimum. Każdy uczestnik procesu wynajmu jachtów może wyznaczać dodatkowe standardy, które choć nie wymagane prawnie będą wymagane przy podpisaniu umowy.
Po stronie armatora – może pojawić się wymaganie obowiązku posiadania patentu nawet jeśli jacht jest mniejszy niż 7,5m.
Czarterujący zaś ma prawo domagać się aby jacht był ubezpieczony, choć nie ma takiego wymogu prawnego.
Jak zawsze przypominamy, że należy dokładnie czytać umowy dotyczące czarteru, a także domagać się umowy już na etapie rezerwacji a nie dopiero w czasie odbioru statku. Dzięki temu nie będziemy „przyparci do muru” i będziemy mogli dokonać decyzji świadomie a nie pod wpływem impulsu. Rzetelny armator zrozumie te wymagania, a w przeciwnym wypadku – może jednak wynająć jacht gdzie indziej, nawet jeśli odrobinę drożej.