REGULAMIN SERWISU BOFORT.PL

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Serwis internetowy BOFORT.PL udostępniany jest Użytkownikom przez spółkę o nazwie MGMV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod 03-185) przy ul. Myśliborskiej 115/25, REGON/KRS 141166599/0000289827, NIP 5242629796.
  2. Serwis internetowy BOFORT.PL działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

I. DEFINICJE

 1. Armator to osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca właścicielem jachtu/jachtów lub upoważniona do dysponowania jachtem/jachtami oferowanymi do czarteru w ramach serwisu BOFORT.PL.
 2. Klient to osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, dokonująca rezerwacji jachtu z wykorzystaniem systemu rezerwacji jachtów BOFORT.PL.
 3. Umowa z BOFORT.PL (zwana dalej Umową) oznacza umowę zawartą pomiędzy Armatorem a serwisem BOFORT.PL, której przedmiotem jest korzystanie z usług systemu rezerwacji jachtów BOFORT.PL.
 4. System rezerwacji jachtów BOFORT.PL (zwany dalej Serwisem) oznacza internetowy system zarządzania jachtami zintegrowany z portalem http://bofort.pl do rezerwacji online. Prowadzony jest przez Operatora, za jego pośrednictwem Armator może udostępniać jachty do rezerwacji, a Klient – dokonywać rezerwacji tych jachtów.
 5. Umowa czarteru to umowa zawarta pomiędzy Armatorem a Klientem, której przedmiotem jest korzystanie przez Klienta z usługi czarteru jachtu.

 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W niniejszym dokumencie określa warunki funkcjonowania i korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Klienta.
 2. Jacht/jachty wystawiane do czarteru są własnością Armatora lub jest on prawnie upoważniony do dysponowania nimi i oferowania ich w ramach Serwisu.
 3. Armator zapewnia, że jacht/jachty oferowane do czarteru w Serwisie oraz ich wyposażenie mają wszelkie niezbędne wymagane prawem badania, upoważnienia i atesty.
 4. Zamieszczenie w Serwisie przez Armatora informacji dotyczących czarteru jachtu, z podaniem parametrów technicznych, dostępnych terminów oraz ceny za czarter, stanowi ofertę handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wyłączną odpowiedzialność z tytułu realizacji tej oferty ponosi Armator.
 5. BOFORT.PL ma prawo do informowania Klientów o rodzaju i zakresie usług świadczonych na rzecz Armatora
  w celach marketingowych i promocyjnych, bez konieczności uzyskania zgody Armatora.

III. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu przez Klienta jest akceptacja wszystkich warunków Regulaminu Serwisu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Klientem, a BOFORT.PL.
 2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Klienta dostępu do sieci internetowej, a za jej pośrednictwem – do Serwisu. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowe działanie własnego stanowiska komputerowego i oprogramowania na tym stanowisku oraz wszelkie opłaty eksploatacyjne i prawne z tym związane.
 3. Dostęp Klienta do Serwisu jest możliwy 24 godziny na dobę (model 24/7). Jednocześnie BOFORT.PL nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, spowodowane koniecznością konserwacji, awariami czasowymi lub częściowymi, niedozwoloną ingerencją użytkowników, oraz za szkody, jakie mogły powstać w wyniku tych zdarzeń, nawet jeśli spowodowałyby one uszkodzenie lub utratę danych.
 4. W ramach Serwisu Klient może korzystać w szczególności z takich usług i udogodnień, jak:
  1. udostępnione materiały
  2. wyszukiwarki, kalkulatory, blog, mapy itp.
  3. zawieranie umów o świadczenie usług rezerwacji czarteru jachtu
  4. płatności za usługi wynajmu.

IV. REJESTRACJA

 1. Procedura rejestracji oraz utworzenie konta Klienta następuje po wypełnieniu pól rejestracji znajdujących się na stronie www Serwisu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Klient otrzyma wygenerowane w Serwisie indywidualne konto, zabezpieczone niepowtarzalną nazwą użytkownika oraz hasłem.
 3. Klient uzyskuje dostęp do modułu przeglądania ofert i zawierania transakcji w Serwisie po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła.
 4. Klient zobowiązuje się do zachowania hasła w tajemnicy, nie udostępniania go osobom trzecim (dotyczy to także udostępniania konta), a o wszelkich próbach nieautoryzowanego logowania oraz naruszeniach zasad poufności niezwłocznie powiadomi BOFORT.PL. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone niepowołanym wykorzystaniem Serwisu na skutek ujawnienia osobom postronnym nazwy hasła dostępu.
 5. Klient akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej, który będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej z realizacją Umowy.
 6. Klient wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez BOFORT.PL, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą o ochronie danych osobowych.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność prawną za zgodność z prawdą danych osobowych wprowadzonych podczas rejestracji w Serwisie.

V. REZERWACJA JACHTÓW

 1. Rezerwacji jachtów można dokonywać 24 godziny na dobę (model 24/7) przez cały rok.
 2. Rezerwacja jachtu w Serwisie odbywa się poprzez wpłacenie zaliczki na konto Serwisu. Aby rezerwacja była wiążąca, Klient zobowiązany jest dokonać płatności zaliczki w chwili dokonania rezerwacji jachtu. Wysokość zaliczki ustalana jest przez Serwis i publikowana razem z ofertą jachtu na stronie Serwisu.
 3. Rezerwacja jachtu oraz płatność zaliczki muszą się dokonać z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem przed planowaną datą rozpoczęcia czarteru.
 4. Z chwilą gdy Klient dokonuje rezerwacji jachtu Armatora przez Serwis, akceptuje jednocześnie warunki Serwisu. Klient wchodzi tym samym w bezpośredni (prawnie wiążący) stosunek umowny z Armatorem i wraz z nim ponosi pełną odpowiedzialność za wywiązanie się z zawartej Umowy czarteru oraz za wszelkie ewentualne szkody powstałe w związku z wykonaniem lub niewykonaniem zapisów Umowy czarteru.
 5. Ceny dotyczące rezerwacji podane w Serwisie są cenami brutto i wyrażone są w PLN, EURO lub USD. Jednostką płatniczą jest złoty (PLN). Przeliczenia kwot wyrażonych w EURO lub USD dokonuje się według kursu z dnia dokonania transakcji. Wszelkie różnice z tytułu płatności mogą wynikać z różnic kursowych transakcji realizowanej przez centrum obsługi karty kredytowej Klienta lub banku Klienta.

VII. PŁATNOŚCI

 1. W ramach Serwisu i umowy zawartej pomiędzy BOFORT.PL a Armatorem, BOFORT.PL dokonuje w imieniu Armatora czynności zmierzające do zawarcia umowy pomiędzy Armatorem a Klientem, polegające na przyjęciu dla Armatora i w jego imieniu wpłaty kwoty zaliczki określonej przez Armatora w ramach oferty czarteru jachtu.
 2. Zaliczka przyjmowana jest przez BOFORT.PL za pośrednictwem następujących sposobów płatności:
  • Przelewem bankowym na rachunek BOFORT.PL
  • Kartą płatniczą: : Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  • Za pośrednictwem bramki płatniczej: Blue Media, Przelewy24, PayPal
 3. Wpłata zaliczki powinna zostać dokonana przez Klienta niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji za pośrednictwem Serwisu, w momencie dokonywania rezerwacji.
 4. Rezerwacja jachtu dokonywana jest przez Armatora z chwilą otrzymania zaliczki przez BOFORT.PL.
 5. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcja
 6. Wszelkie zwroty kwot przyjętych przez Armatora za pośrednictwem Serwisu, w tym za pośrednictwem BOFORT.PL, dokonywane są na rzecz Klienta przez Armatora. Działalność BOFORT.PL ograniczona jest do przyjęcia zaliczki i przekazania jej Armatorowi.
 7. Przyjęcie zaliczki przez BOFORT.P, zgodnie z art. 6 pkt. 1) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych nie stanowi świadczenia usług płatniczych. Przyjęcie kwoty zaliczki przez BOFORT.PL dokonywane jest na rzecz Armatora, będącego odbiorcą płatności wykonanej przez Klienta.
 8. Zasady świadczenia usług płatniczych na rzecz Klienta, w szczególności warunki przekazania wpłaty Klienta do BOFORT.PL, określa dostawca usług płatniczych Klienta (w szczególności bank prowadzących rachunek lub wydawca karty) w umowie zawartej pomiędzy Klientem a tym dostawcą.
 9. W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej i następuje konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 VIII. ODBIÓR JACHTU

 1. Klient wyraża zgodę na przekazanie swoich danych kontaktowych Armatorowi niezbędnych do finalizacji Umowy czarteru. Armator otrzymuje automatycznie wiadomość zawierającą numer zamówienia, wszystkie dane finansowe rezerwacji oraz dane Klienta.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i poprawność danych Klienta oraz zobowiązania finansowe Klienta wynikające z Umowy czarteru zawartej z Armatorem, w tym za pozostałą płatność za czarter.
 3. Kaucję za jacht Klient przekazuje bezpośrednio do rąk Armatora w dniu odbioru jachtu, w wysokości ustalonej w indywidualnej Umowie czarteru z Armatorem.
 4. Za usługi nie objęte zamówieniem (np. wynajęcie sternika, płatny parking, sprzątanie, paliwo itp.), należność jest regulowana bezpośrednio u Armatora jachtu.

 IX. REZYGNACJE, REKLAMACJE, OPINIE

 1. Klient może zrezygnować ze złożonej rezerwacji lub złożyć reklamację na warunkach i w terminach określonych w Umowie czarteru z Armatorem.
 2. Jeśli rezygnacja z Umowy nastąpi przed podpisaniem Umowy czarterowej z Armatorem lub Umowa nie określa warunków rezygnacji, to zastosowanie mają ogólne warunki rezygnacji z usługi:

2.1 Klient może wypowiedzieć Umowę czarteru nie później niż 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia czarteru i przysługuje mu prawo zwrotu 50% wartości wpłaconej zaliczki.

2.2 Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu zaliczki w całości lub jej części, jeśli rezygnacja nastąpi w okresie terminie krótszym niż 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia czarteru.

 1. Po podpisaniu Umowy czarteru Klient może ją rozwiązać na warunkach zawartych w Umowie czarteru.
 2. Klient ma możliwość zapoznania się z treścią indywidualnej Umowy czarteru Armatora danego jachtu, przed jej podpisaniem, za pośrednictwem pracownika BOFORT.PL.
 3. Za rozpatrzenie zażaleń, skarg oraz reklamacji Klienta dotyczących jachtu lub/i realizacji Umowy czarteru odpowiedzialny jest Armator. BOFORT.PL nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikające ze stosunku prawnego pomiędzy Armatorem a Klientem.
 4. Klienci, którzy skorzystali z usług Armatora, mają prawo wydać opinię na temat jachtu, realizacji Umowy czarteru
  i innych aspektów związanych z rezerwacją. BOFORT.PL zastrzega sobie prawo do zamieszczania tych opinii na stronach Serwisu. BOFORT.PL nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii, nie jest zobowiązany do ich weryfikacji. BOFORT.PL zastrzega sobie prawo do weryfikacji, edytowania lub usuwania opinii zawierających wyrażenia obraźliwe oraz dane osobowe.
 5. Armator ponosi pełną odpowiedzialność za swoją ofertę czarterową umieszczoną w Serwisie, włączając w to m.in. cenniki, dostępne terminy, opisy, zdjęcia, warunki czarterowe, takie jak zniżki i opłaty dodatkowe.
 6. PL nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z zachowania Klienta oraz osób trzecich, w tym za jakość, bezpieczeństwo lub legalność ofert realizowanych w ramach Serwisu.

 X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. PL jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Armatora i Klienta przetwarzane są w celu świadczenia usług, o jakich mowa w Regulaminie. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), oraz niezbędne do realizacji Umowy.
 2. Armator wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w bazie danych BOFORT.PL zgodnie
  z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, wykorzystywanie ich w celach marketingowych oraz przekazanie tych danych Klientowi, który dokonał rezerwacji.
 3. W przypadku udostępniania danych osobowych Klienta Armatorowi administratorem danych osobowych Klienta staje się równocześnie Armator, który we własnym zakresie odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem. Armator zostanie pouczony o konieczności zastosowania się do Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. PL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Armatora i innych osób trzecich mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych Klienta oraz za szkody powstałe w ich następstwie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, by jakiekolwiek spory powstałe w związku z realizacją Umowy rozstrzygać polubownie. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień zawartych w tym Regulaminie jest lub stanie się nieważne lub niewiążące, strony pozostaną związane pozostałymi warunkami Umowy. W takim przypadku BOFORT.PL zobowiązuje się do niezwłocznej zmiany wadliwych zapisów Regulaminu w taki sposób, aby stały się ważne i wiążące.

XII. ZMIANY REGULAMINU

 1. PL zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług Serwisu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. O treści zmian Regulaminu korzystający z usług Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony przez BOFORT.PL na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej. Jeżeli w terminie określonym w powiadomieniu Klient nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że wprowadzone zmiany zostały przez Klienta zaakceptowane. W przypadku zgłoszenia braku akceptacji nowych warunków Regulaminu następuje ograniczenie funkcjonalności i/lub zawieszenie konta Klienta albo jego usunięcie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Serwisu.
 3. Wszelkie prawa wynikające z niniejszego Regulaminu będą przysługiwały również następcom prawnym BOFORT.PL.
 4. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z usług Serwisu podlegają polskiemu prawu, w szczególności przepisom Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług, których przepisy stosuje się w kwestiach nie ujętych w niniejszym Regulaminie.