Prezentacja jachtu Prezentacja Aukcji

Aukcja zakończona

Aktualna Cena:
1660.00

Czarter

2018-04-28 - 2018-05-05

Nr aukcji

#00000135
Zakończona

LICZBA OFERT: 0

Szczegółowa specyfikacja jachtu

Opis

REGULAMIN AUKCJI LICYTACYJNEJ PORTALU BOFORT.PL

Definicje

 1. PL – prowadzony przez firmę MGMV Sp. z o.o. portal, w ramach którego świadczone są usługi związane z rezerwacją jachtów oraz organizowane są Aukcje licytacyjne.
 2. Sprzedający – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca właścicielem lub upoważniona do dysponowania jachtem oferowanym do czarteru w ramach Aukcji licytacyjnej na portalu BOFORT.PL.
 3. Licytant – użytkownik, który złożył ofertę kupna Usługi w ramach licytacji w trakcie Aukcji licytacyjnej.
 4. Aukcja licytacyjna – transakcja, w ramach której Sprzedający poprzez wystawienie Usługi zaprasza do składania ofert celem zawarcia umowy z Licytantem, który zaoferował najwyższą cenę (licytacja).
 5. Usługa – czarter jachtu w określonym terminie wystawiony przez Sprzedającego w ramach Aukcji licytacyjnej na portalu BOFORT.PL.
 6. Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez BOFORT.PL po Rejestracji i założeniu
 7. Konto – prowadzone dla Użytkownika portal BOFORT.PL pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach portalu BOFORT.PL.
 8. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
 9. Regulaminniniejszy Regulamin BOFORT.PL.
 1. Warunki uczestnictwa w Aukcji licytacyjnej
 1. W Aukcji licytacyjnej mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Aukcji licytacyjnej jest Rejestracja na portalu BOFORT.PL. W przypadku gdy dana osoba jest już zarejestrowana (jest Użytkownikiem) warunkiem jest zalogowanie się.
 3. Portal PL zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Licytanta.
 • Przebieg Aukcji licytacyjnej
 1. W Aukcji licytacyjnej Sprzedający ustala cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać wystawioną Usługę. Wysokość ceny minimalnej nie jest jawna dla Licytanta do momentu zaoferowania przez Licytanta ceny równej bądź wyższej od ceny minimalnej. Złożone w trakcie licytacji oferty niższe od ceny minimalnej nie są brane pod uwagę po zakończeniu Aukcji licytacyjnej.
 2. Portal BOFORT.PL gwarantuje, że cena minimalna ustalona przez Sprzedającego w ramach Aukcji licytacyjnej jest co najmniej 5% niższa od ceny regularnej za Usługę.
 3. Oferty złożone w licytacji są wiążące dla uczestników Transakcji (Sprzedającego i Licytantów) do momentu zakończenia Aukcji licytacyjnej albo do odrzucenia ich przez Sprzedającego. Odrzucenie oferty może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem Aukcji na prośbę Licytanta albo z powodu braku kontaktu z Licytantem (np. z powodu niepoprawnych danych) lub z innych uzasadnionych przyczyn, dla których Licytant nie budzi zaufania Sprzedającego.
 4. Proponowana przez Licytanta kwota jest jawna, widoczna dla wszystkich odwiedzających portal BOFORT.PL.
 5. Aukcja licytacyjna musi się skończyć co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem czarteru, będącego przedmiotem Aukcji licytacyjnej.
 6. W trakcie Aukcji licytacyjnej Licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej, nie może jednak wskazać kwoty niższej niż najwyższa widoczna w okienku Aktualna Cena, oferowana w tym momencie przez innego Licytanta
 7. Informacja o stanie licytacji widoczna jest także na Koncie Licytanta w zakładce Moje Aukcje.
 1. Zamknięcie Aukcji licytacyjnej
 1. Zamknięcie (zakończenie) Aukcji licytacyjnej to moment przybicia, w którym wyłoniony zostaje zwycięzca (Licytant, który zaproponował najwyższą kwotę).
 2. Informacja o zakończeniu licytacji jest widoczna na Koncie Licytanta.
 3. Po zakończeniu Aukcji licytacyjnej między Sprzedającym i Licytantem zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży.
 4. Sprzedający i Licytant powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie trzech dni od przybicia.
 5. W przypadku gdy Sprzedający wycofa wygraną ofertę, wiążąca jest kolejna najwyższa oferta kupna.
 1. Rola portalu BOFORT.PL
 1. Portal PL  nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Licytanta umowy zawartej w ramach Aukcji licytacyjnej. Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakość Usługi sprzedawanej w ramach  Aukcji licytacyjnej, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Licytanta, zdolność Sprzedającego do sprzedaży proponowanej w ramach Aukcji Usługi oraz wypłacalność Licytanta składającego ofertę kupna. BOFORT.PL nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a Licytantem.
 2. Portal BOFORT.PL nie sprawdza Usługi oferowanej w ramach  Aukcji licytacyjnej, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany błędnie ustawionych parametrów albo usunięcia Aukcji, o czym informuje Sprzedającego oraz Licytantów.

Dane techniczne

Wyposażenie

Warunki rezerwacji

Obowiązkowa opłata za sprzątanie
Możliwość uzgodnienia innej godziny odbioru / zdania jachtu
Wysokość zaliczki
Godziny zdania w dniu wyjazdu
Godziny odbioru w dniu przyjazdu
Kaucja
PORT MACIERZYSTY: